Chủ Nhật, 26 tháng 8, 2012

Dấu hiệu chia hết cho 2 đến 15

dấu hiệu chia hết cho:

2: khi chữ số hàng đơn vị là chẵn
3: khi tổng các chữ số chia hết cho 3 : ví dụ: 351 có tổng các chữ số là 3+ 5 + 1=9 chia hết cho 3
4:hai số cuối cùng chia hết cho 4 : ví dụ: 6532 có hai số cuối cùng là 32 chia hết cho 4
5:khi số hàng đơn vị là 0 hoặc 5: ví dụ: 49325 hoặc 3333330 đều chia hết cho 5
6: nếu chia hết cho 2 và cho 3 ( kết hợp dấu hiệu chia hết cho 2 và cho 3). ví dụ: 126 chia hết cho 6
7: cách 1:Trước hết phân chia các hệ số cho các chữ số cần xét tính từ hàng đơn vị lần lượt là 1,3,2,(-1),(-3),(-2). Sau đó nhân các chữ số với hệ số vừa phân tương ứng. Sau đó cộng tất cả lại. Nếu tổng đó chia hết cho 7 thì số đó chia hết cho 7.
   ví dụ: 101976 được tính như sau: 6*1+7*3+9*2+1*(-1)+0*(-3)+1*(-2)=42 chia hết cho 7 vậy 101976 chia hết cho 7
   cách 2:
Ta có số abcde
Lấy chữ số đâu tiên bên trái nhân với 3 rồi cộng với chữ số thứ hai rồi trừ cho bội của 7 được bao nhiêu nhân với 3 rồi cộng với chữ số thứ 3 rồi trừ cho bội của 7; được bao nhiêu nhân với 3 cộng với chữ số thứ tư rồi trừ cho bội của 7... Nếu kết quả cuối cùng là một số chia hết cho 7 thì số đã cho chia hết cho 7. 

(( ( ( (a*3 + b) - B1)*3 + c )-B2)*3 + d ) -B3                         với B1, B2, B3 ... là bội của 7 

ví dụ 3724 

        ( 3*3 + 7) - 2*7 = 2

       ( 2*3 + 2) - 7*1 = 1


       ( 1*3 + 4) - 7*1 = 0               0 chia hết cho 7 vậy số 3724 chia hết cho 7
Cho một số nguyên nào đó, tách số hàng đơn vị ra ta được 2 số (tách Ab ta đc A và b, A là 1 số nguyên, b là số có 1 chữ số).Để kiểm tra xem Ab có chia hết cho 7 thì ta kiểm tra A - 2 * b có chia hết cho 7.  Lặp lại (như bài trước).Để kiểm tra xem Ab có chia hết cho 11 thì ta kiểm tra  A - 1 * b có chia hết cho 11. Lặp lại quy trình.Để kiểm tra xem Ab có chia hết cho 13 thì ta kiểm tra  A - 9 * b có chia hết cho 13. Lặp lại quy trình.
Các hệ số của b được thể hiện trong bảng sau:
k    7    11   13   17   19   23   29   31 ...
hs  2     1     9     5    17   16   26    3 ...
Cần c/m: Ab chia hết cho k <=> A - hs * b chia hết cho k.
C/m:
1. Tìm 2 số m và n, m và n ko chia hết cho k sao cho m * (10A + b) + n (A - hs * b) = (10m+n) * A + (m-h*hs) * b có  (10m+n) và (m-h*hs) chia hết cho k.
2. Khi đó m * (10A + b) + n (A - hs * b) chia hết cho k nên (Ab chia hết cho k) <=> (A - hs * b chia hết cho k).
Ví dụ: 10A + b + 4 * (A - 2 * b) = 14A - 7b: 14 và 7 chia hết cho 7.
Ví dụ: 10A + b + 1 * (A - 1 * b) = 11A - 0b: 11 và 0 chia hết cho 11.
Ví dụ: 10A + b + 3 * (A - 9 * b) = 13A - 26b: 13 và 26 chia hết cho 13.
Các bạn có thể tự thêm vào bảng đó dễ dàng. Thanks.
TÌM NHANH MỘT SỐ CHIA HẾT CHO 7
 Hãy viết hoặc nói ra ngay một số N bất kỳ gồm ít nhất 6 chũ số vói yêu cầu ðuọc ðặt ra là: Bắt ðầu bằng chũ số 3 và phải chia hết cho 7
Bạn có thể thục hiện  ngay ðuọc ðiều yêu cầu này không? Có lẽ hoi khó và tốn nhiều thòi gian ðể tính toán. Tuy nhiên, nếu bạn nắm ðuọc nhũng dấu hiệu ðặc biệt của phép chia hết cho 7 thì bạn có thể tính nhẩm ngay trong ðầu ra con số nói trên một cách nhanh chóng!...
Bạn hãy cùng XYZ làm một ví dụ
" Tìm một số N gồm 11 chũ số, chũ số thú ba tính tù trái qua là số 8, số này phải thoả ðiều kiện là chia hết cho 7.
XYZ có thể ðua ra ngay con số ðó là 88888800000
Tù số này bạn có thể suy ra ðuọc nhiều con số khác cũng thoả ðuọc ðiều kiện ðặt ra. Chẳng hạn nhu nhũng số sau ðây: 18811800000, 18811807000, 18811807154, v. v. . .
Hãy chọn số 18811807154 ðể có vẽ phúc tạp hon nhũng số khác. 
Dụa vào dấu hiệu nào ðể có thể xác ðinh nhanh chóng ðuọc nhũng số này chia hết cho 7.
Bạn hãy cùng XYZ ði nguọc dòng suy diễn:
1. Con số cãn bản ðầu tiên bạn bạn dụa vào là số 111111
Ðây là số chia hết cho 7. Dễ dàng kiểm tra ðuọc ðiều này.
2. Vì 111111 x 8 = 888888. Nên số 888888 cũng chia hết cho 7
Chú ý: Chũ số thú 3 tính tù trái qua là số 8 ðúng theo yêu cầu ðặt ra.
3. Vì 888888 - 700000 - 700 - 70 = 188118
Tất cả các số hang ỏ vế 1 ðều chia hết cho 7, nên dễ dàng suy ra 188118 chia hết cho 7.
4. Vậy số : 18811800000 = 188118 x 100000 cũng chia hết cho 7, phải không ban?
Ðây là số ðã thoả ðuọc yêu cầu ðặt ra: " Gốm 11 chũ số, chũ số thú ba là số 8, số này chia hết cho 7 ".
5. Tuy nhiên, ðể con số bạn ðua ra có vẽ phúc tap, khó hiểu, bạn có thể tiếp tục suy diễn ra một vài con số khác hon.
Ví du: Cộng thêm 7000 vào số này: 7000 + 18811800000 = 18811807000.
 6. Tiếp tục cộng thêm một bội số của 7. Ví dụ cộng thêm vào: [7 x 20 = 140].
 Lúc này số thành là 18811807140 cũng chia hết cho 7.
7. Và sau cùng: 18811807140 + 14 = 18811807154 chắc chắn chia hết cho 7
Trên ðây là cách suy diễn riêng của XYZ. Bạn có thể suy diễn khác hon, nhanh gọn hon.
Tuy nhiên, ðiều co bản là cần nắm ðuọc tính chất của con số 111111
Số này chia hết cho 3, 7, 11, 13, 37.
Bạn có thể tìm hiểu thêm về con số 111111 này ỏ nhũng tiết mục khác: " Số 1001", "Số 111".


8: 3 chữ số cuối chia hết cho 8
9: tổng các chữ số chia hết cho 9
10: số hàng đơn vị là chữ số 0
11: tổng các chữ số có vị trí lẻ và tổng các chữ số ở vị trí chẳn có hiệu chia hết cho 11
12: kết hợp các dấu hiệu chia hết cho 3 và 4
13

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét